STOUSISA
banner AW2-01
apply-bachelor
trial-class
RSTD
edu
Banner_Walk-inExam2_2564
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2)
295939
banner_mou-stou
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (7)
stou1
stou2
stou3
stou4
apply_for_ALL_1
STOUSISA
PlayPause
previous arrow
next arrow

ข่าวสำหรับนักศึกษา

บริการของมสธ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของศูนย์

Link แนะนำ

 1. ปริญญาตรี
  1.1 ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  1.2 ข้อมูลการศึกษา
       1.2.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
       1.2.2 ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์
       1.2.3 ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน
       1.2.4 การรับกิจกรรมประจำชุดวิชา
       1.2.5 การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
       1.2.6 ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
       1.2.7 ทุนการศึกษา
       1.2.8 การศึกษาวิชาทหาร
       1.2.9 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
       1.2.10 กีฬามหาวิทยาลัย
       1.2.11 กิจกรรมประจำชุดวิชา
       1.2.12 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  1.3. STOU WebPortal
  1.4. ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา
  1.5. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
  1.6. การติดต่อสอบถาม

2. บัณฑิตศึกษา
    2.1. ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
    2.2. แบบฟอร์มต่าง ๆ
    2.3. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้ STOUnet/Internet (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
    2.4. VPN การใช้เครือข่ายสารสนเทศจากภายนอก มสธ.