walk-in Exam
รับสมัครสอบ-01
apply2023
ac_s1-2566
banner_FaceBook_0
banner-เลือกรูปแบบสอบซ่อม
banner_e-certificate
กำหนดการสอนเสริม-1-66 (1)
sisa
01 Banner มสธ ( ลงเว็บ)
banner123_1_66
482943 (1)
slide005
banner_e-portal
รับสมัครสอบ-01
previous arrow
next arrow

บริการของมสธ.

ข่าวสำหรับนักศึกษา

บริการของมสธ.

Link แนะนำ

 1. ปริญญาตรี
  1.1 ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  1.2 ข้อมูลการศึกษา
       1.2.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
       1.2.2 ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์
       1.2.3 ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน
       1.2.4 การรับกิจกรรมประจำชุดวิชา
       1.2.5 การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
       1.2.6 ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
       1.2.7 ทุนการศึกษา
       1.2.8 การศึกษาวิชาทหาร
       1.2.9 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
       1.2.10 กีฬามหาวิทยาลัย
       1.2.11 กิจกรรมประจำชุดวิชา
       1.2.12 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  1.3. STOU WebPortal
  1.4. ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา
  1.5. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
  1.6. การติดต่อสอบถาม

2. บัณฑิตศึกษา
    2.1. ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
    2.2. แบบฟอร์มต่าง ๆ
    2.3. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้ STOUnet/Internet (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
    2.4. VPN การใช้เครือข่ายสารสนเทศจากภายนอก มสธ.