STOUSISA
aw
AW1 website ภาคปลาย-01
refund
Take Home Exam
ept
AW1-01-01-01-01-01
แจ้งกำหนดการสอบ
ขยายเวลาส่งกิจกรรม-01
stou-ept
เปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร
สอนเสริม banner-03-03-03-03-03
STOUSISA
PlayPause
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

Link แนะนำ

 1. ปริญญาตรี
  1.1 ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  1.2 ข้อมูลการศึกษา
       1.2.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
       1.2.2 ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์
       1.2.3 ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน
       1.2.4 การรับกิจกรรมประจำชุดวิชา
       1.2.5 การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
       1.2.6 ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
       1.2.7 ทุนการศึกษา
       1.2.8 การศึกษาวิชาทหาร
       1.2.9 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
       1.2.10 กีฬามหาวิทยาลัย
       1.2.11 กิจกรรมประจำชุดวิชา
       1.2.12 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  1.3. STOU WebPortal
  1.4. ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา
  1.5. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
  1.6. การติดต่อสอบถาม

2. บัณฑิตศึกษา
    2.1. ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
    2.2. แบบฟอร์มต่าง ๆ
    2.3. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้ STOUnet/Internet (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
    2.4. VPN การใช้เครือข่ายสารสนเทศจากภายนอก มสธ.