ประกาศนียบัตร
ปริญญาโท-ปริญญาเอก
banner-เลือกสอบซ่อม-166
banner_e-certificate
banner-choose-p66-01
รับสมัครสอบ-01
482943 (1)
stou modular promote_stouweb
banner_FaceBook_0
sisa
slide005
banner_e-portal
previous arrow
next arrow

บริการของมสธ.

ข่าวสำหรับนักศึกษา

บริการของมสธ.

Link แนะนำ

 1. ปริญญาตรี
  1.1 ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  1.2 ข้อมูลการศึกษา
       1.2.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
       1.2.2 ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์
       1.2.3 ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน
       1.2.4 การรับกิจกรรมประจำชุดวิชา
       1.2.5 การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
       1.2.6 ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
       1.2.7 ทุนการศึกษา
       1.2.8 การศึกษาวิชาทหาร
       1.2.9 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
       1.2.10 กีฬามหาวิทยาลัย
       1.2.11 กิจกรรมประจำชุดวิชา
       1.2.12 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  1.3. STOU WebPortal
  1.4. ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา
  1.5. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
  1.6. การติดต่อสอบถาม

2. บัณฑิตศึกษา
    2.1. ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
    2.2. แบบฟอร์มต่าง ๆ
    2.3. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้ STOUnet/Internet (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
    2.4. VPN การใช้เครือข่ายสารสนเทศจากภายนอก มสธ.