previous arrow
next arrow
Slider

บริการของมสธ.

ข่าวสำหรับนักศึกษา

บริการของมสธ.

Link แนะนำ

 1. ปริญญาตรี
  1.1 ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  1.2 ข้อมูลการศึกษา
       1.2.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
       1.2.2 ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์
       1.2.3 ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน
       1.2.4 การรับกิจกรรมประจำชุดวิชา
       1.2.5 การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
       1.2.6 ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
       1.2.7 ทุนการศึกษา
       1.2.8 การศึกษาวิชาทหาร
       1.2.9 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
       1.2.10 กีฬามหาวิทยาลัย
       1.2.11 กิจกรรมประจำชุดวิชา
       1.2.12 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  1.3. STOU WebPortal
  1.4. ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา
  1.5. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
  1.6. การติดต่อสอบถาม

2. บัณฑิตศึกษา
    2.1. ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
    2.2. แบบฟอร์มต่าง ๆ
    2.3. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้ STOUnet/Internet (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
    2.4. VPN การใช้เครือข่ายสารสนเทศจากภายนอก มสธ.